Az év eleje további érdekes rendeletek hatályba lépésével járt, amik mind hatással vannak a naperőművek engedélyeztetési folyamatára. Változott a Kormányhivatalok eljárásrendjét szabályzó rendelet, elvileg jelentősen lerövidült az építési engedély ügyintézése. Az OTÉK változása szerint bizonyos esetekben figyelmen kívül hagyhatóak a Helyi Építési Szabályok, ha valaki naperőművet létesít. Rövid határidőn belüli rendkívüli adatszolgáltatást írtak elő azoknak a KÁT jogosultsággal rendelkezőknek, akik még nem kezdték el a beruházást. Mi lesz azzal, aki nem teljesíti??

Naperőmű építési engedély – 25 nap vagy sokkal több?

A naperőművek építési engedélyét a Kormányhivatalok adják ki. Tavaly még az engedély beadásától kezdve erre 90 napjuk volt, ami alatt a Hivatal megkereste az összes szükséges szakhatóságot is – környezetvédelmi, tájvédelmi, katasztrófavédelmi, jegyzői, bányakapitánysági, közútkezelői és egyéb releváns szakhatósági hozzájárulásokat kért be az engedélyhez. Az új eljárásrend szerint minderre 25 napja van idéntől a Kormányhivataloknak! Sőt, kiemelt projektek esetében az ügyintézés mindössze 15 nap. Ez nyilvánvalóan lehetetlen. Mi lesz a megoldás?

A környezet- és tájvédelmet, valamint a bányakapitányságot még meg lehet oldani ennyi idő alatt, mivel ezek ma már a Kormányhivatal alá integrált osztályok. A Katasztrófavédelem és a helyi Jegyző azonban már az adminisztratív folyamattal sem fér bele ebbe az időbe. Mivel a határidő be nem tartása esetén a Hivatalnak vissza kell fizetnie az eljárás díját, így nagy az esély, hogy a nem tökéletes kérelmek nagy részét valamilyen indokkal inkább elutasítják majd, mintsem megpróbálnák a lehetetlent megoldani. Ez pedig igen hátrányos helyzetbe hozhatja az engedély kérőket, miközben a rendelet módosítása pont a folyamatok könnyítését, gyorsítását hivatott szolgálni.

Jelenleg az látszik a legjobb megoldásnak, ha a „külsős” szakhatóságokat inkább megkeressük mi, még azelőtt, hogy beadnánk az építési engedély kérelmet a Kormányhivatalba. Ez hosszabb előkészítési idő, több munka és előzetes egyeztetés, de talán jobb esély arra, hogy a Hivatal belefér a 25 napos határidőbe. Véleményünk szerint ezzel a megoldással részben tehermentesülnek a Hivatalok és talán valóban hamarabb (összesen kb. 2 hónap alatt) lesz a beruházó kezében építési engedély.

OTÉK – naperőmű a HÉSZ ellenére is?

Érdekes változás történt a helyi építési rendeleteket, szabályokat szabályozó OTÉK-ban. Eszerint az alábbi övezetekben a helyi építési szabályzatra tekintet nélkül lehet 500kW alatti naperőművet építeni!

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL (OTÉK)

32
§ (3) A 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhetőa)kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – különleges terület építési övezetben, továbbá
b)közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, – temető területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt terület övezetben.

 
Rendkívüli KÁT adatszolgáltatás – elbukható a megszerzett jogosultság? 

Végül egy  rendkívüli adatszolgáltatásra kormány rendelet (4/2018. (II. 2.)) rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezi mindazokat a KÁT jogosultakat (érvényes KÁT határozattal rendelkezőket), akik még nem kezdtek bele az építkezésbe. Érdekes kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik a megadott rövid határidőn belül nem tudnak megfelelni az adatszolgáltatási kötelezettségnek. A rendelet jelenleg csak arra kötelez, hogy amennyiben a szükséges feltételek nem adottak, akkor erről nyilatkozni kell. Hogy ekkor mi történik, az jelenleg nem világos. Mivel a rendelet a KÁT jogosultság megállapítási szabályait (azaz a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet) módosította, ezért még az is lehet, hogy a feltételeket nem teljesítő egyszerűen elveszti a megszerzett KÁT jogosultságát…

A RENDKÍVÜLI ADATSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;
b) a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;
c) a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a villamos hálózathoz, továbbá a KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja;
d) nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

Ha a KÁT termelő telephely-módosítási kérelme van folyamatban, akkor az adatszolgáltatást a módosítási kérelemben megjelölt új helyszínre vonatkozóan kell teljesíteni.

Az a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezett KÁT termelő, aki nem rendelkezik a felsorolt dokumentumokkal, az az ennek tényéről szóló nyilatkozatot köteles a Hivatalhoz benyújtani 2018. február 22-ig.

A fenti adatszolgáltatás alól MENTESÜL A KÁT TERMELŐ, HA 2018. FEBRUÁR 22-IG IGAZOLJA VALAMELY ALÁBBI MENTESÜLÉSI JOGCÍM FENNÁLLÁSÁT:
a) a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,
b) a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,
c) a napelemes beruházását a Kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,

AUTOMATIKUSAN MENTESÜLNEK az adatszolgáltatási kötelezettség alól az alábbi KÁT termelők:
a) aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,
b) akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,
c) aki a KÁTR 6. § (2) bekezdés szerinti határidőig nem kezdte meg a termelést és a KÁTR 6. § (2a) bekezdése szerinti hosszabbítást sem kérvényezte.

Az  a  napelemes erőműre vonatkozó, e  rendelet szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles KÁT termelő, aki nem rendelkezik az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi dokumentummal, az ennek tényéről szóló nyilatkozatát köteles a Hivatalhoz benyújtani az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉHEZ ÉS A MENTESSÉGI FELTÉTELEK IGAZOLÁSÁHOZ A MEKH ELEKTRONIKUS FORMANYOMTATVÁNYT TESZ KÖZZÉ VÁRHATÓAN LEGKÉSŐBB 2018. FEBRUÁR 12-IG.